ogulin

Novosti

12

Ruj

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Ogulin

  • Članak napisao/la, administrator

Na temelju članka 20. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 16/01, 08/02, 46/03, 49/04, 5/06 i 10/06 – pročišćeni tekst) i članka 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj: 23/07), Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 12. 06. 2007. godine donosi

 

ODLUKU
O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA OGULINA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

    Ovom Odlukom se uređuje osnivanje Savjeta mladih Grada Ogulina (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova i način i postupak njihova izbora, način utjecaja na rad Gradskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja rada i programa Savjeta mladih i način osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

    Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Ogulina u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Članak 2.

    Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Ogulina.
 
 

SASTAV VIJEĆA MLADIH

Članak 3.

    Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.
 

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 4.
 
    Gradsko vijeće Grada Ogulina pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, koji objavljuje u dnevnom tisku, na web stranici Grada Ogulina i Radio Ogulinu.

    Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Članak 5.

    Prijedlog kandidata podnosi se Upravnom odjelu za financije, upravu i samoupravu u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

    Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun prijedlog u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu prijedloga te je objavljuje.

    Lista kandidata se objavljuje u dnevnom tisku, na web stranici Grada Ogulina i Radio Ogulinu u roku od dva dana od utvrđivanja liste kandidata.
Gradsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata izabrati članove Savjeta mladih.
 
 
Članak 6.

    Vijećnici Grada Ogulina biraju članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Ogulina.

    Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićem ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

    Na glasačkom listiću su prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata a najviše 7.

    U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Gradskog Vijeća pomažu vijećnici prema odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

    Za članove Savjeta su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 7. na rang listi dobivenih glasova.

    U slučaju da pod. rednim brojem 7. dva ili više kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.
 
Članak 7.
 
    Poslovnik o radu Savjeta mladih, kojim se uređuje način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika, donosi Savjet mladih većinom glasova svih članova Savjeta na konstituirajućoj sjednici.

    Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između sebe, na konstituirajućoj sjednici, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih Grada Ogulina.
 
Članak 8.

    Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 30 dana od izbora članova Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava gradonačelnik Grada Ogulina.
 
Članak 9.

    Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta mladih.

Članak 10.
 
    Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet mladih te obavlja druge poslove određene ovom Odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.
 
 
MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA OGULINA

Članak 11.
 
    Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

    Gradsko vijeće Grada Ogulina razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, kad navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

    Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje odluka (četiri člana) Gradsko vijeće raspušta Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za izbor novih članova Savjeta mladih.
 
 

DJELOKRUG RADA

Članak 12.
 
Savjet mladih:
1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,

3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,

4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

5. daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,

6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

10. potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja

11. predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

12. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
 
 
Članak 13.

    Savjet održava redovne sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

    Sjednice Savjeta saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta.

    Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta.

    Na sjednice Savjeta, po potrebi, pozivaju se predstavnici tijela Grada.
 
 
Članak 14.
 
    Savjet mladih donosi program rada i financijski plan za svaku kalendarsku godinu te podnosi godišnje izvješće Gradskom vijeću Grada Ogulina do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

    Program rada Savjeta sadrži pitanja i aktivnosti utvrđena Zakonom, nositelje i rokove izvršenja.

    Program rada se donosi i podnosi na odobravanje Gradskom vijeću Grada Ogulina najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

SREDSTVA ZA RAD

Članak 15.
 
    Grad Ogulin osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl). Financijska sredstva se osiguravaju u proračunu Grada Ogulina, na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana.

    Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad ali imaju pravo na nadoknadu putnih troškova i troškova službenih putovanja vezanih za rad u Savjetu.

    Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu.

SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 16.

    U cilju unapređenja rada, Savjet mladih surađuje s savjetima mladih drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s međunarodnim organizacijama.
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.
Klasa : 023-01/07-01/23
Urbroj: 2133/02-03-07-1
Ogulin, 12. 6. 2007.
 
GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA
Predsjednik Gradskog vijeća
___________________________
Jure Turković, dipl. ing.

24

Srp