ogulin

Novosti

31

Kol

Javne potrebe, kultura i tehnička kultura – POZIV za predlaganje programa koje sufinancira Grad Ogulin

  • Članak napisao/la, administrator

P  O  Z  I  V
za predlaganje programa javnih potreba
Grada
Ogulina za 2011. godinu

Javne potrebe koje se sufinanciraju
sredstvima Proračuna Grada Ogulina jesu djelatnosti, programi, akcije i
manifestacije od interesa za Grad Ogulin. U programe javnih potreba
Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu u skladu sa Zakonom o
proračunu i ocjenom izvršenja programa za 2010. godinu uvrstit će se
ponuđeni programi i projekti iz djelokruga:   Poziv

>>>>

P  O  Z  I  V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Grada Ogulina za 2011. godinu

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Ogulina jesu kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Ogulin, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe. Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi te ocjeni izvršenja programa za 2010. godinu Grad Ogulin u Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu, uvrstit će: Poziv >>>>

P  O  Z  I  V
za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj
kulturi
Grada Ogulina za 2011. godinu

Javne potrebe koje se
sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Ogulina jesu djelatnosti,
programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Ogulin. U programe
javnih potreba Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu u
skladu sa Zakonom o proračunu i ocjenom izvršenja programa za 2010.
godinu uvrstit će se ponuđeni programi i projekti iz djelokruga: Poziv >>>>

31

Kol