ogulin

Sortirnica otpada

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Ulaganje u postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) grada Ogulina (KK.06.3.1.12.0005)

Projekt Ulaganje u postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) grada Ogulina (KK.06.3.1.12.0005) provodi Grad Ogulin u periodu od 27.07.2018. – 10.08.2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 14.890.238,46 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 14.676.060,33 HRK

Bespovratna sredstva: 12.474.651,28 HRK

Intenzitet EU potpore: 85 %

Kratki opis projekta:

Projektom Ulaganje u postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) grada Ogulina predviđa se Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada papira, kartona, stakla, metala, plastike i drugih materijala, što predstavlja bitan dio sustava zbrinjavanja otpada u Gradu Ogulinu.

Izgradnjom i opremanjem sortirnice  odvojeno će se prikupiti 60% komunalnog otpada a isti je određen Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2020. godine i izravan je doprinos provedbi Mjere 1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i drugo. Projektirani kapacitet postrojenja iznosi 8.000 t godišnje a planirana dnevna količina sortiranog otpada iznosi cca 35 t. Postrojenje za sortiranje obuhvaća površinu od oko 3.557 m2 a nalazi se pored izgrađenog Reciklažnog dvorišta na adresi Dražice 35, Ogulin.

Sortirnica se sastoji od:

Hale postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada,

Uredskog kontejnera za osoblje,

Prometno – manipulativnih platoa,

Ograde i sve ostale prateće infrastrukture.

 

Cilj projekta:

Cilj projekta je omogućiti budući razvoj sustava odvojenog prikupljanja otpada radi dostizanja ciljeva za reciklažu obzirom da su komponente otpada onečišćene drugim komponentama te je svrha izgradnjom postrojenja za sortiranje izvršiti dodatno sortiranje kako bi se dobile čiste komponente koje imaju tržišnu vrijednost. Postrojenje za sortiranje nakon završetka projekta koristit će Grad Ogulin, Grad Otočac, Općina Josipdol, Općina Tounj, Općina Plaški, Općina Saborsko i Općina Brinje.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Izgrađena sortirnica i ishodovana uporabna dozvola
  2. Ukupna količina sortiranog otpada koja je pogodna za recikliranje

Kontakt osobe za više informacija:

Mladen Stipetić dipl. inž. šum.

Tel.: +385 (0) 47 659 023

E-mail: mladen.stipetic@ogulin.hr

www.strukturnifondovi.hr