ogulin

Novosti

27

Vel

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, admin

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/24-03/01
URBROJ: 2133-2-02/01-24-1
Ogulin, 26. 02. 2024.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članaka 71. stavak 1. i 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 34/18, 33/19, 16/21 i 20/21-pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za 05. ožujka 2024. godine (utorak) s početkom u 9:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2023. godinu
2. Aktualni sat
3. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2023. godinu
4. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2023. godine
5. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2023. godinu
6. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2023. godinu
7. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2023.
godinu
8. Izvješće o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. godinu
9. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2023. godine
10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina
11. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ogulina za 2023. godinu i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
12. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina za 2023. godinu
13. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2024. godinu
14. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2024. godinu
15. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 2024. – 2026. godine
16. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija u 2024. godini
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Ogulin za 2023. godinu
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste K-355“
19. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za izbor sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu
20. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za listopad – prosinac 2023. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

23

Vel