Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci  19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 1. lipnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 15.00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16-01/32
URBROJ: 2133/02-02-16-1
Ogulin, 25.05.2016.

D N E V N I   R E D:

1.    Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika, Usvojeno Izvješće mandatne komisije,
2.    Aktualni sat,
3.    Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu,  Usvojeni Godišnji Izvještaj proračuna za 2015.
4.    Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu, Odluka - o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
5.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu, Odluka - program kulture 2015.
6.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu, Odluka - socijalni program 2015.
7.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013.- 2015. godine, Odluka - potpora poljoprivredi 2015.
8.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini,  Odluka - Izvješće o programu u gospodarstvu 2015.
9.    Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015., Odluka - Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
10.    Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2015. godinu, Odluka  -  spomenička renta 2015., Zaključak
11.    Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu, Odluka - I. izmjene Proračuna 2016.
12.    Prijedlozi I. izmjena i dopuna Programa vezanih uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu,

a)    Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2016. godini, Odluka  -  I. izmjene programa poduzetništva 2016.
b)    Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu, Odluka - Program utroška šumskog doprinosa za 2016. godinu
c)    Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, Odluka - I. izmjene programa održavanja kom. infr.  2016.
d)    Prijedlog I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, Odluka  -  I. izmjene programa gradnje kom. infr. 2016.
e)    Prijedlog I. izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu, Odluka  -  I. izmjene programa legakizacije za 2016.
f)    Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016. godinu, Odluka - I. izmjene programa kulture 2016.
g)    Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2016. godinu, Odluka - I. izmjene programa športa 2016.

13.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica, Odluka - o ukidanju statusa puta
14.    Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2015. godinu, Zaključak VIK
15.    Izvješće o radu i poslovanju Stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o. za 2015. godinu, Račun dobiti i gubitka i bilanca za 2015, Odluka - o usvajanju financijskih izvještaja, Zaključak SKG
16.    Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2015. godinu, Zaključak Gradskog Radio Ogulin za 2015.
17.    Prijedlog Odluke o kupnji udjela u trgovačkom društvu Radio Ogulin d.o.o., Odluka - o kupnji poslovnih udjela Radio Ogulina
18.    Izvještaj o poslovanju tvrtke Radio Ogulin d.o.o., Zaključak Gradskog vijeća Izvještaj o poslovanju tvrtke Radio Ogulin
19.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu i Izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2015. godinu, Zaključak Gradskog javne potrebe u sportu 2015., Zaključak Gradskog ŠZGO 1
20.    Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2015. godinu: Izvješće predsjednika, Izvješće Nadzornog odbora, Financijski plan za 2016. godinu, Prijedlog rada za 2016. godinu, Prijedlog rada za 2017. i 2018. godinu, Zaključak Gradskog PVZ Ogulin
21.    Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke za 2015. godinu, Zaključak Gradskog IKB 2015.
22.    Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin: Prijedlog rješenja, Obrazloženje, Odluka  -  rješenje o imenovanju Upravnog vijeća GKČ
23.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za sudce porotnike Županijskog suda u Karlovcu, Zaključak – suci porotnici
24.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak i travanj 2016. godine, Zaključak o proračunskoj zalihi 

 Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća >>

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
 

 

 
 
 
Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik