Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 19. prosinca 2014. godine (petak) s početkom u 13.00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
D N E V N I   R E D:

1. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu >>, odluka >>
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu >>, obrazloženje >>, odluka >>
3. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu >>, odluka >>
4. Prijedlog II. izmjene Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2014. - 2016. godine >>, odluka >>
5. Prijedlog Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2015. godini >>, odluka >>
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu >>, odluka >>
7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu >>, odluka >>
8. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu >>, odluka >>
9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2015. godinu >>, odluka >>
10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2015. godinu >>, odluka >>
11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu >>, odluka >>
12. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Ogulina >>, obrazloženje >>odluka >>
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2015. godini >>, odluka >>
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i cijeni prodaje nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>, odluka >>
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>, odluka >>
16. Prijedlog Odluke o usvajanju Krovnog idejnog rješenja projekta Održivo korištenje kanjona Dobre, Đulinog ponora i Medvedice >>Krovno idejno rješenje >>, odluka >>
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Modruško Zagorje >>, odluka >>
18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Vitunj >>, odluka >>
19. Prijedlog Odluke o isknjiženju nefinancijske imovine >>, odluka >>
20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna >>, izvješće >>, odluka >>
21. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2014. godine >>, izvješće >>

Zapisnici sa 11. sjednice Gradskog vijeća >> 

Tonski zapis 12. sjednice Gradskog vijeća (4h i 19 min / 240 MB)
{play}/audio/12-sjednica-GV-141219.MP3{/play}

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 


 
 
Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik