Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 07. lipnja 2018. godine  s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/ 45
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin, 30.svibnja.2018.

 

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

 

S A Z I V A M

 

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 7. lipnja 2018. godine s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D:
 
 
1. Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina  zaključak  odluka  obrazloženje
2. Aktualni sat,  Prijedlog
3. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ogulina, prijedlog
4. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Bjelin d.o.o. za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ogulin, zaključak  Odluka ponuda
5. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni Ogulin, zaključak  Odluka  ponuda
6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina, zaključak  Odluka   program raspolaganja  prilog 2.2.
7. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu,  dostava godišnjeg izvješća    Godišnje izvršenje proračuna
8. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2017. godinu, zaključak  izvješće
9. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Ogulina za 2017. godinu,  zaključak  izvješće
10. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2017. godinu,  zaključak izvješće
11. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina za 2017. godinu, zaključak  izvješće
12. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2017. godinu, zaključak  izvješće
13. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu, zaključak  izvješće
14. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu, zaključak  izvješće
15. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu,  zaključak   II. izmjene proračuna
16. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018.godinu, zaključak  I. izmjene programa  prilog
17. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2018. godinu,  zaključak  I. izmjene programa  prilog
18. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,  zaključak   I. izmjene programa  prilog
19. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,  zaključak   I. izmjene programa  prilog
20. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu,  zaključak   I. izmjene programa  prilog
21. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2017. godinu, zaključak  izvješće
22. Izvješće o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin za 2017. godinu, zaključak  izvješće
23. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin za 2017. godinu, zaključak  izvješće
24. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2017. godinu, zaključak  izvješće
25. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2017. godinu, zaključak  izvješće
26. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2017. godinu, zaključak  izvješće
27. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2017. godinu,  zaključak izvješće
28. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Sveti Petar, zaključak  odluka
29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o radnom vremenu Zavičajnog muzeja Ogulin,  zaključak   odluka
30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, Materijali će vijećnicima biti dostavljeni na sjednici
31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za privremeno korištenje stanova Grada Ogulina, Materijali će vijećnicima biti dostavljeni na sjednici
32. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu idejnog rješenja namjene bivše vojarne Sveti Petar,  Materijali će vijećnicima biti dostavljeni na sjednici  
33. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak, travanj i svibanj 2018. godine   izvješće  
 
Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 522-612 ili 525-125.
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.

 

Google

Popularno

 

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj - 22.01.2018.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 09.03.2018. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

 

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

Oglasna ploča

 

20.06.2018 - JAVNI POZIV - nerazvrstane ceste - izvedeno stanje

12.06.2018 - NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ PROJEKTA (M/Ž) - PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

05.06.2018 - Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu INFORMATIČAR

30.05.2018 - ODLUKA o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

30.05.2018 - ODLUKA o raspodjeli sredstava udrugama proizašlih iz Domovinskog rata i ostalim udrugama

23.05.2018 - JAVNI POZIV - Parcelacija Drežničko polje - poziv - obuhvat zahvata

14.05.2018 - JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č.br. 2804/5 k.o. Modruško Zagorje

08.05.2018 - Podaci vezani uz javni natječaj stručni suradnik za informatičke poslove

04.05.2018 - IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

03.05.2018 - OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU u Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina

27.04.2018 - Obavijest predlagateljima i kandidatima kandidacijskih lista za članice/članove vijeća mjesnih odbora

26.04.2018 - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin

26.04.2018 - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin

24.04.2018 - Davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam  -  Odluka Lista

24.04.2018 - Obavijest o provedenom postupku oglasa za prijam u službu

24.04.2018 - POZIV NA JAVNI UVID - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

20.04.2018 - ODLUKA - Plan gospodarenja otpadom

18.04.2018 - JAVNI OGLAS za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline

12.04.2018 - JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine

12.04.2018 - Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu

09.04.2018 - IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA OGULINA

29.03.2018 - Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

26.03.2018. - PONOVNA JAVNA RASPRAVA  o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina

23.03.2018. - OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - Podaci vezani uz oglas

14.03.2018. - OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA, PROFESIONALNIM KORISNICIMA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA O PROVOĐENJU IZOBRAZBE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA >>

12.03.2018. - Odluka o poništenju– Javnog poziva - Kultura>>

12.03.2018. - Odluka o poništenju – Javnog poziva - ostale udruge>>

02.03.2018. - N A T J E Č A J – za davanje u zakup poslovnog prostora>>

21.02.2018. - Javni uvid i javna rasprava – za gospodarsku jedinicu „Jasenak-Drežnica“>>

14.02.2018. -  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina.>>

10.02.2018. -  Javni poziv -  Evidentiranje nerazvrstanih cesta.>>

08.02.2018. -  Obavijest udrugama i drugim neprofitnim organizacijama>>

02.01.2018. - Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini >> 

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu >>

Arhiva oglasa

EU Info

02.02.2018. Raspisan natječaj za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti više informacija >>

Bilten KARLA 15.01.2018. >>

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>

07.11.2017. Aktualni natječaji >>

25.10.2017. - Natječaj EU fondova  za mala i srednja poduzeća >>

02.10.2017.
Otvoreni natječaji - listopad 2017. >>

06.09.2017.
Otvoreni natječaji - rujan 2017. >>

EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik