Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 18. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/17-01/ 173
URBROJ: 2133/02-02-17-1
Ogulin, 11.12.2017.

 

 

D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat - Odgovori na vijećnička pitanja: Hrvoje Magdić, Hrvoje Magdić 2, Juraj Belina, Milan Sabljak, Milan Sabljak 2, Sanjin Rodić, Željko Stipetić, Željko Stipetić 2, Zlata Kurelac, Zlata Kurelac 2.   Prva točka je skinuta s dnevnog reda.
2. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva BJELIN d.o.o. za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin -  zaključak >>  prijedlog Odluke >>   ponuda >>  Odluka >>
3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ogulina - zaključak >>  prijedlog Odluke >> obrazloženje >>  Odluka >>
4. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu - zaključak >>  prijedlog Proračuna >>   obrazloženje >>  usvojeni Proračun >>
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu  -  zaključak >>   prijedlog Odluke >>  Odluka >>
6. Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. godini - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Odluka >>
7. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  - zaključak >>   prijedlog Programa >>  Program >>
9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu  - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
12. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
13. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >>  Program >>
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2018. godini  - zaključak >> prijedlog Odluke >>  Program >>
17. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Ogulin za 2018. godinu - zaključak >>  prijedlog Programa >> Program >>
18. Prijedlog Odluke o porezima Grada Ogulina - zaključak >>  prijedlog Odluke >> obrazloženje >>  dodatak >>  Odluka >>
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti Grada Ogulina  - zaključak >>  prijedlog Odluke >>   dodatak >>  Odluka >>
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine     - zaključak >>   prijedlog Odluke >>  Odluka >>
21. Prijedlog Odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje poslova zimske službe  - zaključak >>  prijedlog Odluke >>   dodatak >>  Odluka >>
22. Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Ogulina - zaključak >>  prijedlog Odluke >> Odluka >>
23. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2018. godinu  - zaključak >>  prijedlog Programa >> Zaključak Gradskog vijeća >>
24. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina  - zaključak >>  prijedlog Javnog poziva >>   dodatak >> Javni poziv >>
25. Prijedlog II. izmjena Programa potpora poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini  - zaključak >>  prijedlog izmjena Programa >>   dodatak >>  Program >>
26. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavičajnog muzeja Ogulin  - zaključak >>  prijedlog Odluke >>   dodatak >>  Odluka >>
27. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja Pučkog  otvorenog učilišta Ogulin - prijedlog Zaključka >>  Zaključak >>
28. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna - prijedlog Zaključka >>  Zaključak >>
29. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko – planinskog područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj grada Ogulina  Odluka >>
30. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za listopad >> i studeni >> 2017. godine  Zaključak Gradskog vijeća >>
 
 Tonski zapis s 6. sjednice Gradskog vijeća:  prvi dio >> drugi dio >>
 Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća   zapisnik >>
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Stipetić, dipl.krim.
 
 

JAVNOST RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Članak 106. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, osim predstavnika medija, dužne su najkasnije tri dana prije održavanja sjednice podnijeti Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika osobno, poštom ili na e-mail Grada Ogulina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pisani zahtjev za prisustvovanjem uz presliku osobne iskaznice.

U slučaju prijave većeg broja građana predsjednik Vijeća vodit će računa o rasporedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta koji omogućavaju istodobno prisutnost najviše 10 osoba i održavanja reda na sjednici.

 

Google

Popularno

 

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj - 22.01.2018.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 16.07.2018. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

 

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

Oglasna ploča

 

13.07.2018 - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

29.06.2018 - Obavijest o provedenom postupku natječaja za prijam u službu stručni suradnik za informatičke poslove

20.06.2018 - JAVNI POZIV - nerazvrstane ceste - izvedeno stanje

12.06.2018 - NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ PROJEKTA (M/Ž) - PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

05.06.2018 - Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu INFORMATIČAR

30.05.2018 - ODLUKA o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

30.05.2018 - ODLUKA o raspodjeli sredstava udrugama proizašlih iz Domovinskog rata i ostalim udrugama

23.05.2018 - JAVNI POZIV - Parcelacija Drežničko polje - poziv - obuhvat zahvata

14.05.2018 - JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č.br. 2804/5 k.o. Modruško Zagorje

08.05.2018 - Podaci vezani uz javni natječaj stručni suradnik za informatičke poslove

04.05.2018 - IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

03.05.2018 - OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU u Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina

27.04.2018 - Obavijest predlagateljima i kandidatima kandidacijskih lista za članice/članove vijeća mjesnih odbora

26.04.2018 - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin

26.04.2018 - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin

24.04.2018 - Davanje stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam  -  Odluka Lista

24.04.2018 - Obavijest o provedenom postupku oglasa za prijam u službu

24.04.2018 - POZIV NA JAVNI UVID - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

20.04.2018 - ODLUKA - Plan gospodarenja otpadom

18.04.2018 - JAVNI OGLAS za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline

12.04.2018 - JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine

12.04.2018 - Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu

09.04.2018 - IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA OGULINA

29.03.2018 - Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

26.03.2018. - PONOVNA JAVNA RASPRAVA  o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina

23.03.2018. - OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - Podaci vezani uz oglas

14.03.2018. - OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA, PROFESIONALNIM KORISNICIMA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA O PROVOĐENJU IZOBRAZBE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA >>

12.03.2018. - Odluka o poništenju– Javnog poziva - Kultura>>

12.03.2018. - Odluka o poništenju – Javnog poziva - ostale udruge>>

02.03.2018. - N A T J E Č A J – za davanje u zakup poslovnog prostora>>

21.02.2018. - Javni uvid i javna rasprava – za gospodarsku jedinicu „Jasenak-Drežnica“>>

14.02.2018. -  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina.>>

10.02.2018. -  Javni poziv -  Evidentiranje nerazvrstanih cesta.>>

08.02.2018. -  Obavijest udrugama i drugim neprofitnim organizacijama>>

02.01.2018. - Godišnji plan raspisivanja natječaja/ javnih poziva u 2018. godini za financiranje programa, projekata ili manifestacija koje provode organizacije civilnog društva >>

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2018. godini >> 

12.01.2018. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu >>

Arhiva oglasa

EU Info

02.02.2018. Raspisan natječaj za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti više informacija >>

Bilten KARLA 15.01.2018. >>

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>

07.11.2017. Aktualni natječaji >>

25.10.2017. - Natječaj EU fondova  za mala i srednja poduzeća >>

02.10.2017.
Otvoreni natječaji - listopad 2017. >>

06.09.2017.
Otvoreni natječaji - rujan 2017. >>

EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik